Režim dňa

 07:00 – 08:00 hod.  – príchod detí, privítanie, hry a hrové činnosti, ranný kruh, navrhovanie aktivít, pohybovo-relaxačné cvičenia


08:45 – 09:15 hod.  – desiata, hygiena

09:15 – 09:45 hod.  edukačné aktivity  – rozvoj osobitosti dieťaťa v oblastiach perceptuálno-motorickej/jemná motorika, svalové napätie… vizuomotorika, grafomotorika…/, kognitívnej/zdravie, bezpečnosť, číselný rad, príroda…/, sociálno-emocionálnej/rozhodovanie sa, komunikácia, riešenie problémov, výtvarná tvorivosť, literárna činnosť…/ a anglický jazyk v priebehu celého dňa.

09:45 – 10:00 hod.  – podávanie ovocia, hygiena

10:00 – 11:20 hod.  – pobyt vonku /vzdelávacie činnosti, učenie sa formou hier/

11:30 – 12:00 hod.  – obed, hygiena

12:00 – 14:30 hod.  – spánok /čítanie rozprávky, relaxačná hudba, odpočinok/

14:30 – 15:00 hod. – olovrant, hygiena

15:00 – 16:30 hod. – hry a záujmové aktivity podľa záujmu detí, odchádzanie detí domov